Innowisen verkostoanalyysien rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Innowisen verkostoanalyysien tietosuojaseloste. Laatimispäivä: 1.11.2016. Päivitetty: 10.9.2018. Tämä tietosuojaselosteen versio on ollut käytössä vuoden 2018 loppuun asti.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Innowise, Hiltusenkaarre 17 lt. 2, 90620 Oulu.

2. Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Harto Pönkä, harto.ponka@innowise.fi, 0400500315.

3. Rekisterin nimi

Innowisen verkostoanalyysien henkilörekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteri syntyy verkostoanalyysien tekemisen tuloksena Internetistä kerättävistä julkisista tiedoista. Tietojen laillisuus perustuu siihen, että kerättävät tiedot saadaan sosiaalisen median palveluista, joiden käyttäjät ovat hyväksyneet tietojensa keräämisen, julkisen esittämisen ja luovuttamisen rajallisesti kolmansien osapuolten kuten Innowisen käyttöön kyseisten verkkopalvelujen käyttöehdot hyväksyessään. Innowise kerää rekisteriin tietoja kyseisten verkkopalvelujen käyttöehtojen puitteissa.

Tietojen keruu luonnollisista henkilöistä tapahtuu välillisesti muiden verkkopalvelujen välittämistä tiedoista. Tällöin ei voida Innowisen taholta varmentaa, onko kyse tietyistä luonnollisista henkilöistä. Kun kerättyjen henkilöjen/käyttäjätunnusten oikeista nimistä ja niiden takana olevista henkilöllisyyksistä ei voida varmistua, on kyseenalaista, miltä osin kyse on henkilörekisteristä. Tämä tietosuojaseloste on laadittu täyttämään henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen informointivelvollisuus niissä tapauksissa, kun käsitellään luonnollisten tunnistettujen tai tunnistettavissa olevien henkilöiden henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely tapahtuu henkilötietolain 4. luvun mukaisesti ilman henkilöiden nimenomaista lupaa erityisiä tarkoituksia varten, joita ovat tehtävien verkostoanalyysien toimeksiannoista riippuen tutkimus, tilasto, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät, henkilömatrikkeli, sukututkimus ja/tai suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset (HetiL 14-19 §).

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste verkostoanalyysien yhteydessä tehtävälle henkilötietojen käsittelylle on ensisijaisesti sosiaalisen median palvelujen käyttäjien sopimukset kyseisten palvelujen kanssa, joista analysoitavat henkilötiedot saadaan. Analysoitaviin tietoihin liittyvät henkilöt ovat hyväksyneet kyseessä olevien somepalvelujen käyttöehdot ja analysoitavien tietojen saanti perustuu edelleen kyseisten somepalvelujen ohjelmistorajapintoihin liittyville käyttö- ja muille ehdoille. Toissijaisesti oikeusperuste verkostoanalyyseissä tehtävälle henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (mm. elinkeinovapaus) sekä yleinen etu. Verkostoanalyysi on luonteeltaan tilastollista analyysiä ja tutkimusta, ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan aiemmin eri tarkoituksiin kerättyjä henkilötietoja voidaan käsitellä myöhemmin mm. tutkimuksia ja tilastollisia tarkoituksia varten.

Verkostoanalyysien tulosten esittämisen yhteydessä voidaan julkaista sosiaalisen median palvelujen käyttäjien nimiä ja käyttäjätunnuksia sillä perusteella ja siltä osin kuin ne ovat muutenkin julkisesti nähtävillä kyseisissä somepalveluissa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään sosiaalisen median palvelujen www-sivustoilta tai niiden ohjelmistorajapinnoista julkisesti saatavissa olevia tietoja. Tietojen keruu perustuu siihen, että esimerkiksi Facebookin ja Twitterin käyttäjät ovat näihin palveluihin liittyessään hyväksyneet niiden käyttöehdot, jotka sisältävät myös tietojen luovuttamisen rajallisesti kolmansille osapuolille mm. ohjelmistorajapintojen välityksellä. Verkostoanalyyseissä käytetään vain niitä tietoja, jotka ovat luonteeltaan julkisia.

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat mm. some-palvelujen käyttäjien ilmoittamat nimet sekä käyttäjätunnukset sekä some-palvelujen käytöstä syntyvät julkiset tiedot kuten käyttäjien väliset seuraamissuhteet, toisten käyttäjien viestien tykkääminen, jakaminen, käytön useus sekä tietojen tilastollisesta analyysistä syntyvät tunnusluvut.

Rekisteri ei sisällä henkilötietolain tarkoittamia arkaluontoisia henkilötietoja. Kuitenkin tieto rekisterissä olevien henkilöiden kuulumisesta poliittiseen puolueeseen voi sisältyä tallennettaviin tietoihin silloin, kun henkilö on itse tehnyt asiasta julkisen esimerkiksi olemalla ehdolla vaaleissa tai kertomalla siitä esimerkiksi julkisissa profiilitiedoissaan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterillä ei ole säännönmukaisia tietolähteitä, vaan tietojen keruu tehdään tapauskohtaisesti esimerkiksi eri toimeksiantajien pyyntöjen perusteella. Tavanomaisia tietolähteitä ovat mm. Facebookin ja Twitterin www-palvelut ja niiden ohjelmistorajapinnat. Tietojen keruussa voidaan hyödyntää automaattisia ohjelmistoja.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa muille yrityksille ja organisaatioille kuten verkostoanaalyseja tilaaville tahoille. Tietoja voidaan myös julkaista siltä osin kuin rekisterissä olevat henkilöt eivät ole sitä kieltäneet.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja ATK:n avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Innowise huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisena osoitteeseen: Innowise, Teknologiantie 1, 90590 Oulu. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevilla henkilöillä on lainmukainen (henkilötietolaki 30 §) oikeus kieltää tietojensa käytön myynti- ja markkinointitarkoituksiin siltä osin kuin sen ei voida katsoa liittyvän kyseessä olevien sosiaalisen median palvelujen normaaliin käyttöön. Edellytyksenä tälle on, että pyynnön esittävän henkilön voidaan todentaa olevan sama kuin rekisteriin merkityn henkilön.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).