Pyydä tarjous

Haluatko tarjouksen sosiaalisen median konsultoinnista? Ota yhteyttä, niin palaamme asiaan mahdollisimman pian.

Lähetä viesti

Sosiaalisen median konsultointi ja muut asiantuntijapalvelut

Sosiaalisen median asiantuntijamme Harto Pönkä (ks. esittely) on käytettävissänne, kun tarvitsette esimerkiksi seuraavia palveluita:

 • Sosiaalisen median konsultointi - mitkä tahansa kysymykset ja tehtävät, joihin tarvitaan somen monipuolista tuntemusta, ymmärrystä ja luotettavia näkemyksiä
 • Some-strategiat ja -ohjeistukset - miksi ja miten sen tekisi, mitä kaikkea tulee huomioida, millaista koulutusta samalla tarvitaan, käyttöönotto
 • Some-arvioinnit, tutkimukset ja raportit - organisaation some-tilanteen arviointi, toimialueen some-vaikuttajat, verkostoanalyysit, some-tutkimuksissa avustaminen
 • Organisaation sisäinen some - somen käyttö organisaation sisäisessä työskentelyssä ja toimintakulttuurin kehittäminen, innovaatioprosessien ohjaus somen avulla

Sosiaalisen median konsultointi - milloin ja miksi?

Sosiaalisen median konsultointia tarvitaan silloin, kun tarvittavaa osaamista ei löydy omasta takaa tai kun halutaan saada ulkopuolisen asiantuntijan näkemys organisaation oman henkilöstön tueksi. Toisaalta ulkopuolisen konsultin on helpompi nostaa esiin kehitystä kaipaavia asioita sekä huomioida tasapuolisesti organisaatiossa olevia mahdollisesti keskenään ristiriitaisiakin intressejä. Konsultin rooli on siis kahtalainen: toisaalta hän tuo mukaan oman osaamisensa ja toisaalta hänen tehtävänsä on auttaa käsillä olevan tehtävän ratkaisemisessa.

Organisaation johdolle konsultti on ennen muuta oman alansa asiantuntija, joka kertoo rehellisesti oman näkemyksensä sekä peilaa organisaation tilannetta yleisempiin kehitystrendeihin - ilman, että siihen vaikuttaa organisaation sisäinen tilanne tai yksittäiset mielipiteet.

Sosiaalisen median konsultoinnin tehtävät voivat vaihdella laidasta laitaan. Kyse voi olla joko yksittäisestä toimeksiannosta tai jatkuvasta yhteistyösopimuksesta.

Sosiaalisen median strategia

Sosiaalisen median yleistyminen on vaatinut ja vaatii edelleen lukuisia yrityksiä ja muita organisaatioita uudistamaan strategiansa. Sosiaalisen median käytöstä voidaan laatia joko erillinen strategia tai se voidaan tehdä osaksi organisaation yleisstrategiaa.

Ensiksi on mietittävä, mitä sosiaalinen media tarkoittaa organisaation kannalta sekä mitkä ovat sen käytön tärkeimmät osa-alueet, periaatteet ja tavoitteet. Tältä pohjalta lähdetään tekemään sosiaalisen median strategiaa. Hyvä some-strategia vastaa selvästi, miksi sosiaalista mediaa käytetään ja mitkä ovat sen käytön keskeiset periaatteet ja painopisteet.

Some-strategia on dokumenttina yleensä melko lyhyt, mutta sen laatimisessa on syytä olla perinpohjainen. Sosiaalisen median asiantuntijan tehtävänä on a) suunnitella ja ohjata some-strategian laatimisprosessia yhteistyössä organisaation oman vastuuhenkilön kanssa sekä b) tuoda strategiatyöhön oma asiantuntemuksensa some-palveluista, menetelmistä, kohderyhmistä ja somen tulevaisuuden kehitysnäkymistä.

Vaikka ulkopuolinen apu on some-strategian laatimisessa yleensä tarpeen, niin sen tekemistä ei voida myöskään ulkoistaa. Some-strategia laaditaan yhteistyössä tilaajan vastuuhenkilöiden kanssa tai sen tekoon osallistetaan laajemmin organisaation henkilöstöä. Parhaimpaan lopputulokseen päästään, kun strategian pohtimiseen osallistuu sekä organisaation johto että työntekijät. Kyse on aina samaan aikaan myös toimintakulttuurin kehittämisestä.

Sosiaalisen median ohjeistus

Kun sosiaalisen median käytön tärkeimmät periaatteet ja tavoitteet on tiedossa, on monesti tarpeen laatia käytännönläheinen ohjeistus sosiaalisen median käytölle ja sen pelisäännöille. Some-ohjeistuksen laatimiselle on useita perusteita:

 • Sosiaalisen median hyödyntäminen tehokkaasti
  • Somen käyttö markkinoinnissa ja vuorovaikutusrajapintana asiakas- ja yhteistyötahoihin päin
  • Somen käyttö organisaation sisällä, mm. yhteistyö ja tiedonjakaminen
  • Selvät ohjeet rohkaisevat henkilöstöä somen monipuoliseen hyödyntämiseen
 • Vältetään epätietoisuudesta johtuvia riskejä
  • Kun ohjeistukset ovat kaikille selvät, vältetään epätietoisuudesta johtuvia virheitä, imagoriskejä ja ylilyöntejä.
  • Mahdollisissa kriisitilanteissa osataan toimia oikein etukäteen päätettyjen periaatteiden mukaan
 • Sosiaalisen median käyttö toimintakulttuurin kehittämisessä
  • Asiantuntijuuden jakaminen, tiedonkulun nopeuttaminen, yhteisölliset työtavat, hiljaisen tiedon esiin tuominen jne.
  • Uusien työntekijöiden perehdytys organisaation toimintatapoihin ja prosesseihin
 • Ohjeistus on johtamisen työkalu
  • Sosiaalinen media on yhä suurempi osa työelämää, joten sen ohjeistaminen on käytännön väline organisaation johtamisessa

Samaan tapaan kuin some-strategian laadinnassa, myös some-ohjeistuksessa on keskeistä tapa, miten se laaditaan. Hyvässä some-ohjeistuksessa on huomioitu monipuolisesti sosiaalisen median käytön erilaiset tarpeet ja tilanteet, jotka riippuvat mm. organisaation rakenteesta, toiminta-alueista ja erilaisista työtehtävistä. Keskeinen osa on erilaisten roolien tunnistaminen: kuka edustaa organisaatiota somessa, miten työntekijät toimivat työroolissa, missä tilanteissa some-ohjeistus koskee myös työntekijöiden toimintaa työajan ulkopuolella ja miten toimitaan some-ympäristöjen ylläpitäjänä.

Parhaassa tapauksessa some-ohjeistuksen tekoon osallistetaan laajasti organisaation henkilöstöä heidän ideoitaan ja näkemyksiään hyödyntäen. Näin some-ohjeistus vastaa suoraan henkilöstön kokemiin tarpeisiin, ja ohjeistukseen, jota on itse oltu mukana laatimassa, ollaan myös valmiita sitoutumaan. Osana ohjeistuksen laatimisprosessia voidaan tarjota sosiaalisen median tuntemusta ja käyttöä tukevaa koulutusta.  

Some-strategioiden ja -ohjeistusten asiakkaita

Asiantuntijamme Harto Pönkä on konsultoinut ja/tai kouluttanut seuraavia organisaatioita sosiaalisen median strategiaan, ohjeistukseen ja käyttöönottoon liittyen:

 • Oulun yliopisto
 • Oulun seudun ammattikorkeakoulu
 • Oulun seudun ammattiopisto
 • Itä-Suomen yliopisto
 • Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu (Mopaali-hanke)
 • Suomen evankelis-luterilainen kirkko
 • Taiteen edistämiskeskus

Muut sosiaalisen median asiantuntijapalvelut

Esimerkkejä työtehtävistä:

 • Organisaation sosiaalisen median kanavien ja profiilien arviointi
 • Toimialueen some-vaikuttajien kartoittaminen ja arviointi
 • Sosiaalisen median tutkimuksissa ja kyselyissä asiantuntijana avustaminen
 • Sosiaaliseen mediaan liittyvien liikeideoiden arviointi
 • Sosiaalisen median käytön ja viestinnän sparraus
 • Asiantuntijakirjoitukset ja raportit
 • Räätälöityjen some-palvelujen tuotekehitys